« Povratak na popis predmeta

Protueksplozijska zaštita

Opće informacije

Šifra predmeta 00000030
ECTS bodovi 7
Semestar Ljetni semestar
Smjer Zajednički program
Broj sati predavanja 45
Broj sati vježbi 30

Zadaci, opće i specifične kompetencije (znanja i vještine)

Upotreba električnih uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnim smjesama stvara opasnost nastanka eksplozije. Da bi se to spriječilo potrebno je upoznati elemente nastanka eksplozivne atmosfere, uzročnike paljenja eksplozivne atmosfere, kao i mjere sprječavanja nastanka prostorne eksplozije ili sprječavanjem nastanka eksplozivne atmosfere odgovarajućim mjerama na postrojenjima, ili primjenom odgovarajućih konstrukcijskih izvedbi na električnim uređajima i instalacijama, kojima oni postaju primjereni za siguran rad u prostoru ugroženom eksplozivnim smjesama plinova, para, prašina, vlakanaca i maglica.
Studenti moraju ovladati znanjima o nastanku moguće opasnosti od eksplozivnih smjesa u prostoru, stupnjevima ugroženosti, procjeni opasnosti, izvođenju električnih uređaja kako bi zadovoljili temeljne zahtjeve za sigurnu upotrebu u ugroženim prostorima, sustavni pristup projektiranju, izvođenju, nadzoru i održavanju sustava i uređaja za ugrožene prostore.
Protueksplozijska zaštita je zakonom regulirano područje. Stoga postoji obveza pravnih i fizičkih soba da u okviru svoje djelatnosti prepoznaju opasnosti, poduzimaju mjere za sprječavanje nastanka eksplozivne atmosfere ili ako je to nemoguće spriječiti, koristiti uređaje i opremu na način da ona ne bude uzročnikom paljenja eksplozivne atmosfere.
Nakon odslušanog kolegija i uspješno položenog ispita student je kompetentan u gospodarskoj djelatnosti za klasifikaciju izvora opasnosti, procjenu proširenja oslobođenog zapaljivog medija te ocjenu razredbe prostora u zone opasnosti, no ne za kompleksna postrojenja kao što je na primjer rafinerija i složena kemijska industrija. Kompetentan je za izbor certificirane opreme za pojedinu zonu opasnosti, vođenje nadzora nad ugrađenom opremom i osiguravanje kompetentnog izvoditelja radova, provedbu zakonskih obveza i pribavljanje dokumentacije tražene zakonom i propisima. Također može biti kompetentan član projektnog tima za cjelovito rješavanje problema vezanih uz prostore ugrožene eksplozivnim smjesama - izrade procjene opasnosti, ex-dokumenta i ex-priručnika. Kompetentan je biti odgovorna osoba u sustavu djelatnosti na području protueksplozijske zaštite. Za zakonito i samostalno obavljanje ovih poslova moraju studenti pored svoje kompetentnosti, sukladno propisima, imati odobrenje Ex-agencije.

Metode rada i oblici provođenja nastave

Stjecanje potrebnih znanja predviđeno je na predavanjima uz korištenje audiovizualnih pomagala u prezentaciji tekstova, dijagrama, crteža, tablica i slikovnog materijala kako bi studenti što lakše prihvatili potrebna teoretska znanja i prepoznali realne odnose i ponašanja potrebna za sigurnu upotrebu električnih sustava, uređaja i instalacija u eksplozijski ugroženim prostorima. Metodološkom pripremom i provedbom predavanja studenti dobivaju čvrstu osnovu za sustavni pristup problematici, samostalno djelovanje u procjeni opasnosti, provedbi sigurnosnih mjera u svim fazama nastajanja i rada postrojenja kao i zadovoljenju zakonskih obveza za siguran rad i održavanje.
Posjeti postrojenjima s prostorima ugroženim eksplozivnim smjesama i proizvođačima protu-eksplozijskih zaštićenih uređaja uz prethodni rad na vježbama i praktičnim zadacima u laboratoriju i praktičnim radovima na procjenama opasnosti, stvaraju nužnu povezanost teoretskih i praktičnih znanja.

Okvirni sadržaj

1. Eksplozijski ugroženi prostor
Pojmovi, veličine i svojstva plinova, para, prašina, maglice i vlakanaca, koje se vežu uz nastajanja ugroženog prostora. Granice eksplozivnosti, fizikalno-kemijske osnove eksplozije. Uzročnici paljenja.

2. Klasifikacija ugroženog prostora i ocjena ugroženosti
Elementi i prosudba ugroženosti prostora. Zone opasnosti, podjela, procjena i proračun. Primjeri i razrada ugroženosti. Metode za uklanjanje, sprječavanje i smanjenje proširenosti ugroženog prostora.

3. Metode i načini izvedbe postrojenja i električnih sustava i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim smjesama
Primarna i sekundarna zaštita. Temeljni zahtjevi za električne sustave, uređaje i instalacije namijenjene za rad u eksplozijski ugroženim prostorima (vrste zaštite). Instalacije. Održavanje i popravljanje.

4. Zakonska regulativa
Zakonom regulirano područje. Dokumentacija, ispitivanje, certificiranje, tehnički nadzor. Obveze proizvođača i/ili dobavljača. Uvozna oprema i drugi sustavi certifikacije.

5. Organizacija sigurnosnih mjera
Nadzor nad proizvodnjom protueksplozijskih zaštićenih uređaja. Organizacija trajne kontrole nad instaliranom opremom u proizvodnji. Preventivne mjere. Tehnički nadzor. Školovanje i izobrazba.

Vježbe

Prepoznavanje i određivanje opasnih granica materijala. Klasifikacija prostora i praktični proračuni proširenosti ugroženih prostora. Izbor metode zaštite (primarna i sekundarna zaštita). Izbor sustava, uređaja i instalacija za klasificirani ugroženi prostor. Određivanje i definiranje postupaka i dokumentacije za pojedine faze rada postrojenja. Definiranje održavanja i preventivnih mjera. Praktični rad u laboratoriju.

Način polaganja ispita i provjere znanja

Prisutnost na predavanjima, vježbama i izrada kontrolnih i tematskih radova. Provjera znanja provodi se usmeno.

Bodovanje po ECTS-u

Za ovaj kolegij bodovanje je provedeno u okviru bodovanja jednog semestra na 30 bodova, a pridijeljen je cjelobrojni koeficijent opterećenja u koji je uračunato (+) vrijeme provedeno na predavanjima (+) vježbama (+) konzultacijama (-) seminarima (-) terenskom radu (+) izradi seminarskih radova (-) pripremi kolokvija (+) pripremi ispita (-) stručnoj praksi.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Za ovaj kolegij predviđeno je praćenje (+) realizacije nastave i nastavnog programa putem posebnog obrasca (-) postupkom odabira nastavnog radilišta (+) prolaznosti studenata na ispitima (+) pojedinačne ocjene rada nastavnika (svaki student) (+) evaluacije koju provodi Dekanski kolegij putem posebnog obrasca (što uključuje poboljšanja i unapređenja nastave, pedagoško usavršavanje nastavnika, stručni i znanstveni rad, broj objavljenih radova tijekom akademske godine i rad sa suradnicima i studentima).

Literatura za studij i polaganje ispita

1. Bartknecht, W.: Explosionen. - Berlin: Springer Verlag, 1978.
2. Freytag, H.H.: Handbuch der Raumexplosionen. - Weinheim: Verlag Chemie, 1965.
3. Marinović, N.: Električni uređaji i instalacije za eksplozivnu atmosferu plinova i para. ¬Zagreb: Naklada autora, 1998.
4. Marinović, N.: Protueksplozijska zaštita električnih uređaja. - Zagreb: Školska knjiga, 1986.
5. Matasović, M. i dr.: Protueksplozijska zaštita električnih uređaja. - Zagreb: ZIRS, V. izdanje, 2000.

Literatura koja se preporučuje kao dopunska

Propisi (norme)
• Bilteni S-komisije (članci, regulativa i službene obavijesti s područja protueksplozijske zaštite) dostupni kod Ex-agencije, Zagreb, Baštijanova bb
• Propisi i norme s područja protueksplozijske zaštite - dostupni na www.ex-agencija.hr


Preddiplomski studij:
Telefon: +385 (1) 61-68-457, 61-68-521
Diplomski studij:
Telefon: +385 (1) 61-68-521, 61-68-457
Telefaks: +385 (1) 61-68-566
E-mail: studentska.sluzba@vss.hr


Telefon/telefaks: +385 (1) 61-68-529


Telefon: +385 (1) 61-68-414
Telefaks: +385 (1) 60-43-378


Telefon: +385 (1) 63-10-949
Telefaks: +385 (1) 61-11-063

HR2023600001101425213

1335154

15608244256

Ul. I. Lučića 5, 10000 Zagreb