hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15 i 69/22) Veleučilište studija sigurnosti (VSS) jamči fizičkim i pravnim osobama pravo na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire, kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzetci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Sukladno Zakonu, pravo na pristup informacijama „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno putem mrežne stranice VSS-a (http://www.vss.hr) bez upućivanja posebnog zahtjeva.

Za sve ostale informacije i dokumente, pravo na pristup informacijama korisnik ostvaruje podnošenjem zahtjeva Službeniku za informiranje VSS-a. Pravo na pristup informacijama te pravo na dopunu ili ispravak informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva VSS-u. Zahtjev se podnosi popunjavanjem propisanih obrazaca (link obrazac 1) i (link obrazac 2)

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe različite od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva VSS-u. Zahtjev se podnosi popunjavanjem propisanog obrasca (link obrazac 3)

Zahtjev za pristup informacijama i zahtjev za ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

• Putem pošte ili osobno na adresu: Veleučilište studija sigurnosti, Veslačka 2A, 10000 Zagreb (za Službenika za informiranje)

• Usmeno telefonom na broj 01 4668 819 ili osobno na zapisnik kod službenika za informiranje, prema unaprijed dogovorenom terminu dolaska

• Putem elektronske pošte e-mail: sluzbenikzainformiranje@vss.hr

Službenik za informiranje VSS-a: dr. sc. Luka Leško

VSS ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14), Ispravku kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 15/14) i Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 141/22) iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Upute, smjernice, obrasci

Pravni okvir

Službenik za informiranje Veleučilišta studija sigurnosti:

dr.sc. Luka Leško, DBA

E-mail: sluzbenikzainformiranje@vss.hr