hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

Politika privatnosti Veleučilišta studija sigurnosti

Veleučilištu studija sigurnosti (dalje u tekstu: „VSS“) je važno zaštititi sigurnost i privatnost Vaših osobnih podataka. Svrha ove politike privatnosti je pružiti informacije o tome koje osobne podatke i na koji način prikupljamo, na koji način ih koristimo i čuvamo te s kime ih smijemo dijeliti.

VODITELJ OBRADE:                                         

VELEUČILIŠTE STUDIJA SIGURNOSTI

Veslačka 2A,  10 000 Zagreb

info@vss.hr

+3851 4668 819

1. PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA:

Marga Hajdin, mag.soc.

zastitapodataka@vss.hr

+3851 4668 819

2. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

2.1. Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja i stručne djelatnosti kao javne službe obrađujemo temeljem članka 6. stavka 1. točke (e) Opće uredbe o zaštiti podataka. Navedene zadaće i ovlasti propisane su odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22).

2.2. Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze temeljem članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe o zaštiti podataka u svrhu:

– odgovaranja na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama

– zaposlenja u VSS-u

– izdavanja uvjerenja o ujednačavanju stručnog naziva

2.3. Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze temeljem članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe o zaštiti podataka u svrhu:

–  sudjelovanja na našim događanjima

– obavještavanja o aktualnostima na VSS-u, uvjetima upisa u studijske programe i o  mogućnostima zapošljavanja.

2.4. Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze temeljem članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe o zaštiti podataka u svrhu:

– boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva

3. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Na službenim internetskim stranicama www.vss.hr koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

Kako bi se korisnicima i posjetiteljima pružilo optimalno korištenje naše internetske stranice , na našim stranicama koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta.

Korištenjem i posjetom službene stranice VSS-a dajete svoj pristanak na upotrebu kolačića.

4. VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte info@vss.hr

Vaša prava su:

–    pravo na pristup osobnim informacijama – možete u svako doba slanjem zahtjeva na zastitapodataka@vss.hr dobiti sve informacije o obradi Vaših osobnih podataka, a osobito o svrsi njihove obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom, odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

–    pravo na ispravak netočnih osobnih podataka – Ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka slanjem zahtjeva na zastitapodataka@vss.hr. U zahtjevu je potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

–    pravo na brisanje (zaborav) – Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas pod uvjetima propisanim člankom 17. Opće uredbe o zaštiti podataka[1] slanjem zahtjeva na zastitapodataka@vss.hr.

–    pravo na ograničenje obrade – Imate pravo ishoditi ograničenje obrade pod uvjetima propisanim člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka[2] slanjem zahtjeva na zastitapodataka@vss.hr.

–    pravo na prigovor – Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe obavljanja javne službe ili se prilikom obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor na takvu obradu slanjem zahtjeva na zastitapodataka@vss.hr. Po dospjelom zahtjevu, za vrijeme ispitivanja zahtjeva VSS će obustaviti obradu osobnih podataka. Ako ne postupimo po Vašem zahtjevu radi ostvarivanja nekog od vaših prava kao ispitanika, u roku od mjesec dana od primitka Vašeg zahtjeva, o tome ćemo Vas izvijestiti pisanim putem. Ako smatrate da smo našim postupkom povrijedili Vaša prava kao ispitanika, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

[1] Sukladno članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;

povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;

uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu;

osobni podaci nezakonito su obrađeni;

osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  voditelj obrade

osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe o zaštiti podataka. Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna: (a) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja; (b) radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; (c) u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili (d) radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

[2] Sukladno članku 18. Opće uredbe o zaštiti podataka Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

osporavate  njihovu točnost

ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju

ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

5. DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, odnosno isti djeluju sukladno propisanim nadležnostima i u skladu sa pravilima o postupanju s osobnim podacima stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

Vaše osobne podatke ne dijelimo sa trećim osobama, osim ako to nije na zahtjev korisnika ili takva obveza proizlazi iz zakonske obveze ili obveze proizašle iz međunarodnih ugovora. U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Dakle, Vaši podaci prosljeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

 

 

 

6. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućava učinkovita primjena načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opsega njihove obrade, razdoblja pohrane te njihove dostupnosti.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici VSS-a obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Kontinuirano radimo na zaštiti i sigurnosti našeg informacijskog sustava. Ukoliko imate kakvu primjedbu ili sugestiju, kao i prijedlog za poboljšanje funkcionalnosti, slobodno se obratite službeniku za zaštitu podataka.

7. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo do ispunjenja svrhe obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo. Isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

8. KONTAKT INFORMACIJE

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete  nam se obratiti na kontakt zastitapodataka@vss.hr

Za više informacija o zaštiti osobnih podataka molimo da proučite važeće propise:

Opća uredba o zaštiti podataka (tzv. GDPR uredba)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18)

9. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno obavješteni putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.