hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

PRAVILNIK O ISHODIMA UČENJA I NJIHOVOM DEFINIRANJU

Na temelju članka 26. st. 8., red. 7. Statuta Veleučilišta studija sigurnosti, Vijeće Veleučilišta studija sigurnosti na sjednici održanoj 06.03.2023. donijelo je:

PRAVILNIK O ISHODIMA UČENJA I NJIHOVOM DEFINIRANJU

Članak 1.

(1) Pravilnikom o definiranju ishoda učenja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) definira se pojam ishoda učenja te postupak sastavljanja istih.
(2) Ishodi učenja su znanja i vještine te pripadajuća samostalnost i odgovornost koje je osoba stekla učenjem i dokazuje nakon postupka učenja.
(3) Ishodi učenja trebaju jasno iskazivati što polaznik nakon procesa obrazovanja treba znati i biti u stanju činiti te način na koji će stečeno znanje, vještine, stavove, samostalnost i odgovornost moći pokazati.

Članak 2.

Ishodi učenja mogu se definirati na razini cjelokupnog obrazovnog programa (opći ishodi učenja), na predmetnoj razini ili po pojedinim nastavnim cjelinama (specifični ishodi učenja). Na taj način polaznici obrazovnog procesa (odrasle osobe), nastavnici i poslodavci imaju jasniji uvid u ono čime bi taj proces trebao rezultirati.

Članak 3.

Jasno, pregledno i sažeto napisani ishodi učenja mogu poslužiti da:
● polaznici bolje razumiju ono što će se u obrazovnom programu učiti, odnosno ono što se od njih na kraju obrazovnog ciklusa očekuje
● polaznici dobiju jasno definiran okvir koji usmjerava njihovo učenje i koji je osnova za njihovo vrjednovanje (ispiti, provjere znanja)
● nastavnici odaberu nastavne sadržaje u skladu s ishodima učenja
● nastavnici odrede aktivnosti koje polaznici trebaju učiniti
● nastavnici odaberu primjerene metode poučavanja s ciljem realizacije zadanih ishoda
● poslodavci dobiju uvid u sadržaj znanja i vještina koje polaznici programa obrazovanja odraslih stječu.

Članak 4.

(1) Ishode učenja poželjno je pisati na optimalan, razumljiv i mjerljiv način te daje iz njih vidljivo traženo znanje i vještine polaznika. U suprotnom, ishode je moguće višeznačno interpretirati, što u konačnici vodi nerazumijevanju u procesu učenja, poučavanja i samostalnog učenja u smislu krajnje evaluacije (vrednovanja) stečenih znanja i vještina.
(2) Ishodi učenja usmjereni su na polaznike obrazovnih programa i njihove aktivnosti. Zato se uvijek iskazuju aktivnim glagolima koji izražavaju neku vrstu aktivnosti.

Članak 5.

Ishodi učenja na razini pojedinog kolegija (u sklopu syllabusa i izvedbenog plana) sastavlja nastavnik – nositelj kolegija na Veleučilišta studija sigurnosti i to najkasnije do roka određenog za reviziju studijskog programa.

Članak 6.

Svaki od nastavnika koji sastavlja ishode učenja za kolegij koji izvodi na Veleučilištu studija sigurnosti u sklopu syllabusa i izvedbenog plana) dužan je sudjelovati na radionici vezanoj za ishode učenja koju jednom godišnje organizira Veleučilište studija sigurnosti.

Članak 7.

(1) Nastavnik koji sastavlja ishode učenja za svoj kolegij mora imati na umu i ishode učenja kompletnog studijskog programa te oni međusobno moraju biti usklađeni (Matrica usklađenosti ishoda za svaki studijski program).
(2) Nastavnik mora napraviti konstruktivno poravnanje ili konstruktivno povezivanje svog kolegija za narednu akademsku godinu. Postupci u konstruktivnome poravnanju jesu:
● opisati željene ishode učenja s pomoću glagola
● kreirati okolinu birajući aktivnosti učenja/poučavanja koje će potaknuti planirane ishode
● koristiti pri vrednovanju ishoda zadatke koji se odnose na glagole vezane uz ishode
● prevesti svoje vrednovanje u standardne ocjene.

Članak 8.

Ishodi pojedinog kolegija, no i kompletnog studijskog programa se mogu revidirati nakon kompletne revizije studijskog programa koja se odvija na godišnjoj razini.

Članak 9.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnika o ishodima učenja i njihovom definiranju na Visokoj školi za sigurnosti od 20. siječnja 2022. godine.
(2) Postupci započeti do stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavit će se i dovršiti prema odredbama Pravilnika o ishodima učenja i njihovom definiranju na Visokoj školi od 20. siječnja 2022. godine.

Članak 10.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Dekan

dr. sc. Luka Leško, DBA