hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

 Pravilnik o postupku uvođenja novih nastavnika

Na temelju članka 26. st. 8., red. 7. Statuta Veleučilišta studija sigurnosti, Vijeće Veleučilišta studija sigurnosti na sjednici održanoj 06.03.2023. donijelo je:

PRAVILNIK O POSTUPKU UVOĐENJA NOVIH NASTAVNIKA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak uvođenja novog nastavnog osoblja u rad Veleučilišta studija sigurnosti (dalje: VSS).
(2) Odredbe Pravilnika koje se primjenjuju i odnose na nastavnike u stalnom radnom odnosu se jednako primjenjuju i odnose na vanjske suradnike koji sudjeluju u nastavnom procesu na VSS.

Članak 2.

Svrha odredbi ovog Pravilnika je osiguravanje mentorstva i pružanje stručne podrške novim nastavnicima glede rada na VSS – nastavnog procesa, rada sa studentima i obavljanja ostalih zadataka i obaveza nastavnika, a s krajnjim ciljem sustavnoga razvijanja i unapređivanja nastavne djelatnosti VSS.

Članak 3.

Nastavnici se uključuju u postupak uvođenja u rad na VSS kroz 6 koraka:
1. Po zasnivanju radnog odnosa nastavnici se upućuju na razgovor s dekanom koji ih upoznaje s organizacijom samog nastavnog procesa.
2. Nastavnicima se dodjeljuje mentor kojeg predstavlja osoba u radnom odnosu zadužena za stručnu podršku. Mentor je zadužen za uvođenje nastavnika u sve aspekte rada.
3. Mentor zajedno s dekanom organizira ogledno predavanje pri kojem novi nastavnik održi predavanje u trajanju od 45 minuta nakon kojeg dobiva stručne sugestije o konkretnim načinima unapređenja nastavnog sadržaja i/ili načina prezentacije istog te ophođenja prema studentima. O oglednom predavanju sastavlja se zapisnik.
4. Mentor je dužan izvršiti opservaciju prvog nastavnog sata novog nastavnika u realnom okruženju. Nastavno na inicijalni sat mentor nastavniku pruža stručne sugestije o konkretnim načinima unapređenja nastavnog sadržaja i/ili načina prezentacije istog te ophođenja prema studentima. Mentor je dužan pružati novom nastavniku svoju stručnu pomoć tijekom cijelog semestra, sukladno potrebi.
5. Mentor sudjeluje u procjeni nastavnih sposobnosti prilikom provođenja istorazinske procjene (Peer review).
6. Po isteku prvog i šestog mjeseca nastavnog rada na VSS, nastavnici dobivaju poziv na sastanke čija svrha je utvrđivanje stupnja prilagodbe nastavnika i pružanje dodatne stručne i/ili savjetodavne podrške prema potrebi.

Članak 4.

(1) Obvezu i pravo za uključivanje u postupak za uvođenje novih nastavnika u rad na VSS i nastavnici stječu osnivanjem Ugovora o radu, odnosno potpisivanjem Ugovora o djelu.
(2) Konačnu odluku o imenovanju mentora donosi Dekan na temelju područja poučavanja novog nastavnika, obujma radnih zadataka zaposlenika i broja novih nastavnika po studijskim smjerovima, a sve u cilju osiguranja što stručnije i kvalitetnije podrške za novog nastavnika tc pravednog radnog zasićenja zaposlenika.
(3) U slučaju izvanrednih okolnosti moguća je promjena mentora a na temelju obrazloženog zahtjeva novog nastavnika ili mentora koji se predaju Dekanu VSS.
(4) Proces mentorstva završava po isteku 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa ili sklapanja Ugovora o djelu pod pretpostavkom daje spomenuto razdoblje dovoljno za usvajanje potrebnih znanja i vještina za kvalitetan i samostalan rad na VSS.

Članak 5.

(1) Zahtjev iz članka 4., stavka 3. predaje se Dekanu VSS koji može donijeti odluku o usvajanju ili odbijanju zahtjeva, a u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(2) U slučaju usvajanja zahtjeva o promjeni mentora, Dekan VSS imenuje novu osobu koja će obnašati tu ulogu sukladno odredbama članka 4., stavka 2.
(3) Odluka Dekana je konačna.

Članak 6.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnika o postupku uvođenja novih nastavnika na Visokoj školi za sigurnosti od 20. siječnja 2022. godine.
(2) Postupci započeti do stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavit će se i dovršiti prema odredbama Pravilnika o postupku uvođenja novih nastavnika na Visokoj školi od 20. siječnja 2022. godine.

Članak 7.

Pravilnik stupa na snagu i počinje se primjenjivati danom donošenja.

 

Dekan

dr. sc. Luka Leško, DBA