Veleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
APPLY NOW
Veleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
APPLY NOW

PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU I PRISTUPANJU ISPITIMA

Na temelju članka 26. st. 8., red. 7. Statuta Veleučilišta studija sigurnosti, Vijeće Veleučilišta studija sigurnosti na sjednici održanoj 06.03.2023. donijelo je:

PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU I PRISTUPANJU ISPITIMA

Članak 1.

Pravo polaganja ispita ima student iz kolegija kojeg je upisao te ako ima od strane nastavnika potvrđeno ispunjenje obveza, propisanih kao preduvjet za polaganje ispita.

Članak 2.

Ispiti se polažu pisano i/ili usmeno ili izvedbom/prezentacijom praktičnog rada, prema izvedbenom programu pojedinog kolegija.

Članak 3.

Radi djelotvornijega savladavanja gradiva uvodi se i provjeravanje i ocjenjivanje znanja studenata tijekom nastave kolokvijima. Broj i sadržaj kolokvija utvrđuje se nastavnim programom.

Članak 4.

Ako student postigne na kolokvijima zadovoljavajući uspjeh, nastavnik ga oslobađa dijela ispita ili ispita u cijelosti.

Članak 5.

Studenti su dužni prijaviti ispit preko Studentskog Informacijskog Sustava (SIS) najkasnije 3 radna dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Članak 6.

Studenti mogu preko Studentskog Informacijskog Sustava (SIS) odjaviti prijavljeni ispit najkasnije 24 sata prije dana određenog za polaganje ispita što će se tumačiti kao da taj ispit nisu ni prijavili.

Članak 7.

Studenta, koji nije pristupio prijavljenom ispitu, a nije ga propisno odjavio, ili je ispitu pristupio pa potom odustao, nastavnik će ocijeniti neprolaznom ocjenom nedovoljan (1).

Članak 8.

Sukladno Pravilniku o studiranju, u slučaju opravdane spriječenosti pristupanju ispitu, student je dužan prije ispitnog roka priložiti odgovarajući vjerodostojan dokument iz kojega su vidljive okolnosti (razlog) i opseg njegove spriječenosti.U tome slučaju ispit se može održati u primjereno kratkom vremenu nakon prestanka postojanja razloga spriječenosti studenta.

Članak 9.

Ispit iz istoga predmeta student može polagati najviše četiri puta. Četvrti put ispit se polaže pred nastavničkim povjerenstvom od tri člana, a cijena tog ispita iznosi 50 EUR.

Članak 10.

Povjerenstvo imenuje Dekan na prijedlog Vijeća VSS, a predmetni nastavnik je uvijek član povjerenstva.

Članak 11.

Povjerenstvo je dužno u tijeku ispita voditi zapisnik koji mora sadržavati konačnu odluku o ocjeni.
Povjerenstvo donosi odluku većinom glasova.

Članak 12.

Student, koji četvrti put nije položio ispit iz istog kolegija, obvezan je u sljedećoj akademskoj godini ponovo upisati taj kolegij.

Članak 13.

Ukoliko redoviti student ni nakon ponovljenog upisa kolegija ne položi ispit prema odredbama ovog članka, gubi pravo studiranja kao redoviti student na stručnom studiju. Studiranje tada može nastaviti isključivo kao izvanredni student.

Članak 14.

Pisani dio svakog ispita može biti eliminacijski.

Članak 15.

Maksimalno trajanje usmenog ispita je 45 minuta.

Članak 16.

Predmetni nastavnik je obvezan osigurati javnost na usmenom dijelu ispita. U slučaju da nije osigurana javnost, student ima pravo zahtijevati osiguranje javnosti na ispitu ili ne pristupiti polaganju usmenog ispita dok mu se javnost ne osigura.

Članak 17.

Sukladno Pravilniku o studiranju, nastavnik je dužan priopćiti studentu rezultat usmenoga ispita odmah po održanom ispitu, a rezultat pismenoga dijela ispita u roku od tri radna dana od dana ispita, isticanjem rezultata na platformi za e-učenje ili na drugi odgovarajući način.

Članak 18.

Sukladno Pravilniku o studiranju, postignuta ocjena evidentira se u ispitnu listu i postaje konačna.
Ispitna lista je obvezni i sastavni dio ispitne dokumentacije. Predmetni nastavnik dužan je unijeti ocjene s ispitnog roka u Nastavnički modul u sklopu Studentskog Informacijskog Sustava (SIS) te obavijestiti Studentsku referadu najkasnije u roku od 48 sati po završetku ispitnog roka iz predmetnog kolegija.

Članak 19.

Sukladno Pravilniku o studiranju, student koji nije zadovoljan postignutom (negativnom ili pozitivnom) ocjenom na ispitu bilo zbog nepravilnosti pri ispitivanju, ili smatra da je njegovo znanje na ispitu podcijenjeno, može u roku od 48 sati po priopćenju ocjene pisanim putem zatražiti polaganje ispita pred povjerenstvom. Zahtjev za ponavljanjem ispita mora biti obrazložen.

Članak 20.

Predsjednika i dva člana povjerenstva imenuje Dekan u roku od 48 sati od primitka zahtjeva ako ocijeni da je zahtjev osnovan, s time da u slučaju negativne ocjene, ispitivač s čijom ocjenom student nije bio zadovoljan ne može biti predsjednik povjerenstva.

Članak 21.

Dekan određuje vrijeme polaganja ispita u roku od dva radna dana od dana imenovanja Povjerenstva.

Članak 22.

Ukoliko se žalba studenta odnosi na pisani dio ispita, student je dužan ponovno pisati isti ispred Povjerenstva, a ukoliko se žalba odnosi na usmeni dio ispita student je dužan odgovarati ponovno isti pred Povjerenstvom (ako je pisani dio ispita prethodno položen student ga nije obvezan ponovno pisati).

Članak 23.

Ukoliko nastavnik sumnja da je student prepisivao, tj. koristio se nedopuštenim sredstvima tijekom ispita, nastavnik je dužan u roku od najkasnije 3 dana od dana pisanja ispita priopćiti studentu da mu se ne priznaje pisani ispit. U tom slučaju student nema pravo na žalbu iz odredbi stavka 1. ovog članka.

Članak 24.

Povjerenstvo donosi odluku o rezultatu ispita većinom glasova. Ova je odluka konačna.

Članak 25.

O uspjehu na ispitu vodi se službena evidencija sukladno zakonskim propisima.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o prijavljivanju i pristupanju
ispitima na Visokoj školi za sigurnosti od 20. siječnja 2022. godine. Postupci započeti do stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavit će se i dovršiti prema odredbama Pravilnika o prijavljivanju i pristupanju ispitima na Visokoj školi od 20. siječnja 2022. godine.

Članak 27.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

Dekan

dr. sc. Luka Leško, DBA

Newsletter

Ostanite u kontaktu s VSS-om kako biste primali naše obrazovne ponude i promocije.

Slanjem pristajete na primanje e-pošte od VSS-a.