hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

PRAVILNIK O RAZREDBENOM POSTUPKU


Temeljem odredbe čl. 26. st. 4. t. 7. Statuta Veleučilišta studija sigurnosti, Vijeće Veleučilišta studija sigurnosti na sjednici održanoj dana 06.03.2023. donijelo je sljedeći:

PRAVILNIK O RAZREDBENOM POSTUPKU VELEUČILIŠTA STUDIJA SIGURNOSTI (VSS)

Članak 1.

Pravo na upis na Stručni prijediplomski studij sigurnosti i Stručni diplomski studij sigurnosti imaju pod jednakim uvjetima državljani Republike Hrvatske i pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, kao i strani studenti, bez obzira na rasu, boju kože, spol, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, društveni položaj, invalidnost, dob i seksualnu orijentaciju.

Upis na Stručni prijediplomski studij i Stručni diplomski studij sigurnosti

Članak 2.

Stručni prijediplomski studij sigurnosti može upisati osoba koja je završila odgovarajući program srednjoškolskog obrazovanja u trajanju najmanje četiri godine i položila državnu maturu. Iznimno, osoba koja je prije 2010. godine bez položene državne mature završila odgovarajući program srednjoškolskog obrazovanja u trajanju najmanje četiri godine u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je završila odgovarajuće obrazovanje u ukupnom trajanju 12 godina u inozemstvu, može upisati stručni prijediplomski studij. Stručni prijediplomski studij sigurnosti može upisati osoba koja je završila odgovarajući stručni kratki studij. Uvjete upisa na Stručni prijediplomski studij odlukom utvrđuje Veleučilište.
Stručni diplomski studij sigurnosti može upisati osoba koja je završila prijediplomski sveučilišni studij ili stručni studij. Osobe koje su završile studij na drugim visokim učilištima mogu upisati ove studijske programe uz uvjet polaganja razlikovnih predmeta koji se utvrđuju ovisno o završenom studiju.

Članak 3.

Na temelju odluke Upravnog vijeća, Dekan Veleučilišta raspisuje javni natječaj (dalje: Natječaj) za prijavu kandidata na upis u prvu godinu stručnih studija najkasnije do 1. svibnja tekuće godine. Natječaj se objavljuje ili u dnevnom tisku i/ili na internet stranicama Veleučilišta.
Natječaj sadrži:
1. maksimalan broj kandidata koji se primaju u prvu godinu studija,
2. rokove za prijavu,
3. uvjete za upis,
4. podatke o razredbenom postupku i podnošenju prijave,
5. te isprave koje se prilažu prijavi.
Strani državljani imaju pravo upisa na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.
Osobe koje su srednju školu završile izvan Republike Hrvatske obvezne su provesti postupak priznavanja istovjetnosti svjedodžbi u za to nadležnoj instituciji u Republici Hrvatskoj. Kandidat je dužan podnijeti prijavu na natječaj za upis na studij do dana utvrđenog u natječaju. Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti isprave utvrđene u natječaju.
Kandidat koji je uspješno položio razredbeni postupak dužan je priložiti originale priloženih dokumenata iz prijave na Natječaj za upis te odabrati vrstu i model plaćanja, nakon čega potpisuje Ugovor o studiranju i potrebnu popratnu dokumentaciju.
Cijena školarine određena je Ugovorom o studiranju te uključuje i eventualno umanjenje cijene temeljem priznatih kolegija i/ili drugih certificiranih programa, stipendija, potpora ili popusta. Kandidat koji ne završi upisni postupak u zadanom roku, posebice ako ne izvrši uplatu, gubi svoje mjesto na upisnoj rang listi.

Razredbeni postupak za upis Stručnog prijediplomskog studija

Članak 4.

Razredbeni postupak za upis na Stručni prijediplomski studij uključuje vrednovanje postignutog uspjeha pristupnika tijekom srednjoškolskog školovanja i državne mature te razgovor o motivaciji za pohađanje studija. Na temelju položene državne mature, bez obveze polaganja razredbenog ispita, upisat će se pristupnici prema rang listi.

Upis temeljem državne mature:
1. Zbroj prosječne vrijednosti ocjena na kraju svakog razreda srednje škole množi se
faktorom 5. Maksimalno 20 x 5 = 100 bodova,
2. Ocjene ispita državne mature množe se faktorom 10.
Maksimalno;
• Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 5×10=50
• Matematika – osnovna razina (B) – 5×10=50
• Strani jezik – osnovna razina (B) – 5×10=50
• Ukupno: 150 bodova
• Sveukupno maksimalno: 1+2=200 bodova
Posebna postignuća (dodatni bodovi):
1. Prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima iz svih predmeta i
poznavanje trećeg stranog jezika prema međunarodnoj priznatoj potvrdi = 10 bodova
2. Prvih pet mjesta na državnom natjecanju iz tehničkih predmeta = 10 bodova
3. Kategorizirani sportaš 1.-3. kategorije = 10 bodova
4. Kategorizirani sportaš 4.-6. kategorije = 5 bodova

Članak 5.

Za kandidate koji se upisuju na Stručni prijediplomski studij, odnosno za osobe koje su prije 2010. godine bez položene državne mature završile odgovarajući program srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je završila odgovarajuće obrazovanje u ukupnom trajanju 12 godina u inozemstvu, razredbeni postupak uključuje vrednovanje postignutog uspjeha pristupnika tijekom srednjoškolskog školovanja, rezultate postignute na razredbenom ispitu, koji obuhvaća pisanu provjeru opće kulture i informiranosti te razgovor s pristupnikom o motivaciji za pohađanje studija. Posebno se vrednuju sportski i drugi rezultati postignuti tijekom srednjoškolskog obrazovanja ili aktivnog bavljenja sportom.
Postupak i način bodovanja u razredbenom postupku obuhvaća sljedeće:
Upis temeljem uspjeha u srednjoj školi:
1. Zbroj ocjena na kraju svakog razreda i na maturi/završnom ispitu množi se faktorom 5.
Maksimalno 25 x 5 = 125 bodova
2. Test iz opće kulture i informiranosti: maksimalno 40 bodova
3. Razgovor s kandidatom o motiviranosti za studij: maksimalno 35 bodova Sveukupno:
1+2+3 = 200 bodova
Posebna postignuća (dodatni bodovi):
1. Prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima iz svih predmeta i
poznavanje trećeg stranog jezika prema međunarodnoj priznatoj potvrdi = 10 bodova
2. Prvih pet mjesta na državnom natjecanju iz tehničkih predmeta = 10 bodova
3. Kategorizirani sportaš 1.-3. kategorije = 10 bodova
4. Kategorizirani sportaš 4.-6. kategorije = 5 bodova

Članak 6.

Pristupnici koji na Stručni prijediplomski studij prelaze s drugih studija ili već imaju završen fakultet, visoku ili višu školu, ne podliježu provjeri znanja iz opće kulture i obaviještenosti, pristupaju samo razgovoru o motivaciji za upis studija, s time da im se priznaju položeni kolegiji koji sadržajno odgovaraju kolegijima Studijskog programa VSS-a.
Upis na studij na VSS-u bez prethodnog polaganja razredbenog ispita može se odobriti:
• pristupnicima koji su na drugim visokim učilištima upisali programe iz tehničkih znanosti, a kojima od posljednjeg testiranja godine nije prošlo više od 10 godina,
• pristupnicima koji su položili prijemni ispit na nekom od visokih učilišta iz područja tehničkih znanosti u posljednje 3 godine,
• osobama koje su stekle diplomu na Stručnom prijediplomskom ili Stručnom diplomskom studiju nekog od veleučilišta.
Studentu kojemu se odobri prijelaz na VSS mogu se priznati položeni ispiti samo iz onih kolegija čiji nastavni programi sadržajno odgovaraju nastavnim programima kolegija na ovom Veleučilištu najmanje 70%. Ostali kolegiji koje je student položio na drugom visokom učilištu tretiraju se kao izborni kolegiji na VSS-u.
U svrhu priznavanja položenih ispita student podnosi zahtjev Studentskoj referadi VSS-a uz ovjereni prijepis ocjena i ovjereni nastavni program kolegija za koji se traži priznanje položenih ispita.
Studentska referada dostavlja molbu studenta s pripadajućom dokumentacijom predmetnom nastavniku kolegija za koji se traži priznavanje položenih ispita, a koji je dužan donijeti Mišljenje o priznavanju ispita u roku tri radna dana.
O priznavanju ispita i prijelazu na VSS odlučuje Dekan temeljem Mišljenja predmetnog nastavnika, a koje je ovjereno od strane Prodekana za nastavu i studente. Student ima pravo na ispis sa VSS-a iz bilo kojeg razloga na temelju pisane zamolbe za ispisom. U slučaju da student odustane od studiranja tijekom tekuće akademske godine, gubi pravo na povrat uplaćene školarine. Ukoliko student u trenutku odustajanja od studiranja nije podmirio cjelokupni iznos školarine pristigao do dana slanja zamolbe za ispisom, dužan je podmiriti preostali dio školarine prije odustajanja.

Razredbeni postupak za upis Stručnog diplomskog studija

Članak 7.

Razredbeni postupak za upis na Stručni diplomski studij uključuje vrednovanje postignutog uspjeha na prethodnom visokoškolskom obrazovanju te razgovor s pristupnikom o motivaciji za pohađanje studija. Posebno se vrednuju sportski i drugi rezultati postignuti tijekom prethodnog obrazovanja. VSS može odrediti i dodatne uvjete upisa poput motivacijskog pisma, o čemu će kandidati biti obaviješteni u raspisanom natječaju.
Postupak i način bodovanja u razredbenom postupku obuhvaća sljedeće:
1. Prosjek prethodno završenog prijediplomskog ili diplomskog studija množi se
faktorom 20. Maksimalno 5 x 20 = 100 bodova.
2. Pismo motiviranosti ili neki drugi dodatni uvjet: maksimalno 50 bodova.
3. Intervju s kandidatom: maksimalno 50 bodova.
4. Sveukupno: 1+2+3 = 200 bodova

Članak 8.

Razredbeni postupak provodi Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka kojeg imenuje Dekan među nastavnicima i suradnicima VSS-a. Povjerenstvo ima najmanje tri člana.
Rezultati svakog razredbenog postupka sumiraju se u tablice koje se arhiviraju u Studentskoj službi.

Postupak upisa na prvu godinu Stručnog prijediplomskog i stručnog diplomskog studija

Članak 9.

Nakon uspješno završenog razredbenog postupka, a prilikom upisa na stručni studij, studenti ostvaruju pravo na upis i imaju obvezu predati dokumentaciju ovisno o vrsti studija. Studenti koji upisuju prvu godinu Stručnog prijediplomskog studija dužni su predati sljedeću dokumentaciju:
• potvrdu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (svjedodžba i potvrda s mature – osobe završile srednjoškolsko obrazovanje nakon 2010. godine),
• potvrdu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (svjedodžba – osobe završile srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine),
• osobnu iskaznicu,
• domovnicu,
• rodni list,
• fotografiju.

Studenti koji upisuju prvu godinu Stručnog diplomskog studija dužni su predati sljedeću dokumentaciju:
• potvrdu o završenom visokoškolskom obrazovanju (diploma i dodatak diplomi/supplement) – kandidati koji su stekli visokoškolsko obrazovanje u RH,
• dokument o završenom visokoškolskom obrazovanju u inozemstvu (diploma ili neki drugi tip formalnog certificiranja) i akt tijela ovlaštenog za povođenje postupka i utvrđivanje uvjeta za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (rješenje) – kandidati koji su stekli visokoškolsko obrazovanje u inozemstvu,
• osobnu iskaznicu,
• domovnicu,
• rodni list,
• fotografiju.
Studenti ispunjavaju upitnik za statističko praćenje i izvješćivanje.
Studenti s Veleučilištem potpisuju Ugovor o studiranju. Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze tijekom studiranja, obveze i način financiranja studija i druga pitanja od značaja za ugovorne strane.

Članak 10.

Upisu studenti pristupaju osobno ili putem opunomoćene osobe. Upisi se provode u Studentskoj službi VSS-a.
Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a ne dođu na upis u naznačenom vremenskom periodu, gube pravo na upis, a umjesto njih upisat će se sljedeći kandidat prema rang listi.
Pravo na upis gube i svi studenti bez potrebne dostavljene tražene dokumentacije.

Članak 11.

Pristupnik ima pravo prigovora na ispravnost provedbe koji se podnosi Povjerenstvu u roku 24 sata.
Povjerenstvo je dužno razmotriti prigovor pristupnika u roku 24 sata od njegova podnošenja i o tome sastaviti zapisnik te obavijestiti pristupnika.

Članak 12.

Upisi izvanrednih studenata obavljaju se u redovitom upisnom roku ili nakon dekanskog roka. Izvanredni studenti su oni koji obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost.

Članak 13.

Troškove studija snose studenti. Na osnovu posebnih ugovora, dio troška studija mogu snositi ugovorne organizacije ili Ministarstvo.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Dekan

dr. sc. Luka Leško, DBA