hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
hr     en
PRIJAVI SE

PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA


Temeljem odredbe čl. 77. st. 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN br. 119/22.) i odredbe čl. 26. st. 4. t. 7. Statuta Veleučilišta studija sigurnosti, Vijeće Veleučilišta studija sigurnosti na sjednici održanoj 06.03.2023. donijelo je sljedeći:

PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA VELEUČILIŠTA STUDIJA SIGURNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se pitanja odgovornosti studenata glede povreda i neispunjenja obveza pri studiranju te za grubo narušavanje ugleda Veleučilišta studija sigurnosti (u daljnjem tekstu: VSS) od strane studenata/-ica VSS-a, odnosno odgovornost za nepoštivanje zakonskih i drugih propisa i odluka, mjere koje se izriču te postupak i nadležnost tijela za vođenje postupka.

Članak 2.

(1) Odredbama ovog Pravilnika podliježu svi studenti od trenutka upisa na VSS pa do gubitka statusa studenta sukladno odredbama Statuta i Pravilnika o studiranju VSS-a.
(2) Student je odgovoran za svaku povredu obveza i nepridržavanje propisa, kao i za počinjenu štetu VSS-u ili studentima, odnosno djelatnicima VSS-a. Ukoliko pojedina povreda obveze predstavlja i počinjenje kaznenog ili prekršajnog djela, kaznena ili prekršajna odgovornost ne isključuje provođenje postupka i izricanje mjera po odredbama ovog Pravilnika.
(3) Termini koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe, a koji su u pravilu u muškom rodu, neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe te se ni u kojem smislu ne smiju tumačiti kao osnova za spolnu, odnosno rodnu diskriminaciju ili privilegiranost.

Članak 3.

(1) Studenti su dužni poštivati Statut i Pravilnik o studiranju VSS-a te druge opće akte VSS-a i čuvati ugled studenata VSS-a.

Članak 4.

(1) Teže povrede obveza su:
• neuljudan, uvredljiv, nasilan ili nekorektan odnos prema nastavnom i nenastavnom osoblju VSS-a ili prema ostalim studentima i polaznicima,
• neprimjereno ponašanje u prostorijama VSS-a ili na drugim mjestima gdje se izvodi nastava (izazivanje nereda, tučnjave, sudjelovanje ili poticanje navedenoga, stvaranje buke, uništavanje imovine VSS-a i neprimjereno visoki ton govora),
• krivotvorenje isprava vezanih uz studij i ostvarivanje studentskih prava na osnovu istih,
• prezentiranje tuđeg rada kao svojeg, krivo predstavljanje te prisustvovanje nastavi ili provjeri znanja u ime druge osobe ili drugog studenta,
• nedozvoljene radnje; korištenje tuđim znanjem, intelektualna krađa, plagiranje ili uporaba nedozvoljenih pomagala tijekom pismenog i/ili usmenog ispita i ostalih oblika provjere znanja,
• neovlašteno korištenje i zlouporaba tuđeg elektroničkog identiteta,
• neovlašten pristup i/ili izrada i uporaba računalnih programa ili resursa čija je namjena onesposobljavanje programskih ili podatkovnih resursaVSS-a,
• namjerno uzrokovana materijala šteta ili otuđenje imovine VSS-a,
• dolazak na bilo koji od oblika nastave pod utjecajem alkohola, opojnih droga ili drugih opijata,
• druga djela kojima se grubo narušava ugled VSS-a i koja su u suprotnosti s moralnim normama ponašanja prihvaćenim u društvu kao i ona koja su zakonima Republike Hrvatske utvrđena kao kaznena djela,
• svaki oblik diskriminacije na vjerskoj, rasnoj, nacionalnoj, rodnoj ili spolnoj osnovi te seksualnoj orijentaciji,
• nepridržavanje odredbi etičkog kodeksa VSS-a (povreda etičkih načela, prava i obveza studenata, diskriminacija, uznemiravanje, teži oblici neprihvatljivog ponašanja i učestalo neprihvatljivo ponašanje),
• ponavljanje lakših povreda tri puta i više tijekom studiranja.
(2) Lakše povrede obveza su:
• kašnjenje na nastavu ili neovlašteno napuštanje bilo kojeg oblika nastave ili neispunjenje drugih nastavnih obveza,
• ometanje bilo kojeg oblika nastave (teoretska i praktična nastava), kao i ponašanje koje je u suprotnosti s načelima uljudbenih normi ponašanja,
• kašnjenje na stručnu praksu ili neovlašteno napuštanje bilo kojeg oblika praktične nastave ili neispunjenje drugih obveza reguliranih pravilima VSS-a,
• neopravdani izostanak sa sjednica Vijeća i drugih tijela VSS-a, čiji je student član,
• otuđenje, odnosno gubitak, posuđenih knjiga,
• uklanjanje službenih obavijesti sa službenih mjesta za oglašavanje,
• nepridržavanje odredbi Etičkog kodeksa VSS-a(povreda Etičkih načela, povreda prava i obveza studenata, neprihvatljivo ponašanje).

II. STEGOVNI POSTUPAK:

Članak 5.

1) Stegovni postupak pokreće dekan po službenoj dužnosti nakon saznanja za počinjenu povredu obveza (temeljem usmene ili pisane prijave ili saznanja od strane nastavnog ili nenastavnog osoblja).
2) Stegovni postupak provodi Stegovno povjerenstvo koje imenuje Stručno vijeće, a potvrđuje Dekan.
3) Stegovno povjerenstvo imenuje se na razdoblje od 2 (dvije) godine.
4) Stegovno povjerenstvo sastoji se od najmanje tri člana, a oni mogu biti predstavnici iz redova studenata, nastavnog i administrativnog osoblja. Predsjednika povjerenstva članovi povjerenstva biraju između sebe.
5) Članovi imenovanog Povjerenstva mogu na temelju pismene obrazložene molbe Dekanu tražiti izuzeće od sudjelovanja u određenom Stegovnom postupku. U slučaju odobrenja molbe će Dekan privremeno imenovati novog člana Stegovnog povjerenstva.
6) Status člana Povjerenstva se gubi:
– na temelju vlastitog zahtjeva,
– ne ispunjenjem obveza člana Povjerenstva,
– prekoračenjem ovlasti,
– u drugim opravdanim okolnostima.
U slučaju gubitka statusa člana Povjerenstva Dekan će privremeno imenovati novog člana Stegovnog povjerenstva.

Članak 6.

1) U provođenju stegovnog postupka Stegovno povjerenstvo postupa po pravilima upravnog postupanja temeljem Zakona o općem upravnom postupku.
2) Strankama u postupku mora se pružiti mogućnost da se izjasne o činjenicama i okolnostima koje su važne za utvrđivanje stegovne odgovornosti.

Članak 7.

1) O usmenoj raspravi i o svim drugim radnjama vezane za postupak sastavlja se zapisnik.
2) Rasprava pred Stegovnim Povjerenstvom je javna, ali u pojedinim slučajevima kada Povjerenstvo ocijeni daje to opravdano, rasprava može biti zatvorena za javnost.
3) Ukoliko student protiv kojeg se vodi stegovni postupak ne dođe na raspravu, iako je o istom uredno obaviješten, a nije pismeno zatražio odgodu, rasprava se može održati i u njegovoj odsutnosti.

Članak 8.

Prilikom izricanja stegovne mjere uzimaju se u obzir: težina povrede i posljedice, stupanj odgovornosti studenata, okolnosti pod kojima je povreda učinjena, ranije aktivnosti i ponašanje studenta te druge okolnosti relevantne za izricanje stegovne mjere.

Članak 9.

(1) Odluku o stegovnoj odgovornosti Stegovno povjerenstvo će donijeti najkasnije u roku od mjesec dana, a za težu povredu u roku od dva mjeseca računajući od dana pokretanja postupka.
(2) U slučajevima gdje postupanje studenta predstavlja težu povredu obveza isti će biti suspendiran do donošenja Odluke o stegovnoj odgovornosti, a što predstavlja zabranu polaganja ispita i/ili pohađanja određenih oblika nastave.

Članak 10.

1) Protiv odluke Stegovnog povjerenstva dopuštena je žalba u roku 15 dana od dana primitka prvostupanjske odluke.
2) Pravodobno izjavljena žalba odgađa izvršenje odluke.
3) Pravo podnošenja žalbe imaju počinitelj stegovnog postupka, njegov punomoćnik, podnositelj prijave i osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupa te oštećena stranka.
4) O pravovremeno predanoj i obrazloženoj žalbi odlučuje Dekan u roku od mjesec dana od dana predaje iste.
5) Rješavajući žalbu Dekan može odlučiti da:
• žalbu odbaci ukoliko je podnijeta nakon proteka roka za podnošenje žalbe,
• odluku Stegovnog povjerenstva potvrdi ili
• odluku Stegovnog povjerenstva preinači.
6) Odluka Dekana je konačna i protiv nje se ne može uložiti žalba.

Članak 11.

1) Stegovni postupak se neće pokrenuti ako je proteklo više od 12 (dvanaest) mjeseci od dana kada je povreda učinjena, odnosno ako je proteklo više od mjesec dana od dana saznanja za povredu.
2) Ako je počinjeno kazneno djelo zastara nastupa kada i zastara kaznenog djela.

III. STEGOVNE MJERE

Članak 12.

1) Studentu se za teže stegovne prijestupe može izreći jedna od sljedećih mjera:
1. javna opomena
2. opomena pred isključenje
3. uvjetno isključenje na određeno vrijeme:
a) zabrana polaganja ispita i/ili pohađanja određenih oblika nastave do godinu dana ili do isteka akademske godine,
b) zabrana upisa više godine studija
4. trajno isključenje sa VSS-a.
2) Studentu se za lakše stegovne prijestupe o mogu izreći sljedeće stegovne mjere:
– usmena opomena,
– javna opomena.

IV. EVIDENCIJA O STEGOVNIM MJERAMA

Članak 13.

Pravomoćne odluke o izrečenim stegovnim mjerama za povrede obveza trajno se pohranjuju u studentskom dosjeu.

V. MATERIJALNA ODGOVORNOST STUDENTA

Članak 14.

1) Student materijalno odgovara za svaku štetu koju namjerno ili iz nepažnje počini na Imovini VSS-a.
2) Student je iz prethodne stavke dužan nadoknaditi materijalnu štetu uspostavom prijašnjeg stanja ili naknadom u novcu.
3) Ako student u određenom roku, najkasnije dva mjeseca nakon počinjenja štete ne nadoknadi štetu, dekan će protiv studenta pokrenuti postupak za naknadu štete.
4) Ukoliko je šteta načinjena studentu pojedincu, odnosno polazniku na VSS-u od strane studenta koji odgovara u stegovnom postupku, oštećenik naknadu štete ostvaruje privatnom tužbom prema studentu koji je istu uzrokovao.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15

(1) Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način i po postupku kao i sam Pravilnik.
(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Dekan

dr. sc. Luka Leško, DBA