hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE
hrVeleučilište studija sigurnosti (VSS)
en     en
PRIJAVI SE

PRAVILNIK O STRUČNOJ PRAKSI


Temeljem članka 26. st. 4., redak 7. Statuta Veleučilišta studija sigurnosti, Vijeće Veleučilišta studija sigurnosti na sjednici održanoj dana 06.03.2023. donijelo je sljedeći:

PRAVILNIK O STRUČNOJ PRAKSI VELEUČILIŠTA STUDIJA SIGURNOSTI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se provođenje stručne prakse na Veleučilištu studija sigurnosti (dalje: VSS).
Stručna praksa je obvezatna za redovite i izvanredne studente i dio je studijskog programa VSS-a u trajanju 150 sati.

Članak 2.

Studenti stručnog studija upućuju se na stručnu praksu radi upotpunjavanja teoretskog znanja i vještina stečenih u okviru studijskog programa s praktičnim iskustvom u okviru prakse što omogućuje uspješnije ostvarivanje programa studija i uključivanje u profesionalni rad.

Članak 3.

Stručnu praksu potrebno je provesti i obaviti najkasnije prije prijave završnog, odnosno specijalističkog diplomskog rada. Zadaci koji se obavljaju na stručnoj praksi moraju biti vezani uz područje studiranja. Za uspješno provedenu i završenu praksu student stječe 5 ECTS boda.

VODITELJ STRUČNE PRAKSE

Članak 4.

Za planiranje i organizaciju stručne prakse zadužen je voditelj Centra za razvoj karijera i stručne prakse.

PROVOĐENJE STRUČNE PRAKSE

Članak 5.

Student ima mogućnost odabrati trgovačko društvo ili ustanovu ili obrt gdje će pod nadzorom stručnjaka sigurnosti, ovlaštenika poslodavca ili samog poslodavca obavljati stručnu praksu i osigurati suglasnost poslodavca ili ovlaštene osobe. Student koji nije u radnom odnosu prije početka obavljanja stručne prakse mora dostaviti popunjenu „Prijavnicu za obavljanje stručne prakse“. Obrazac „Prijavnica za obavljanje stručne prakse“ sastavni je dio ovog Pravilnika i nalazi se u prilogu istog (Prilog 1).
Student koji je u radnom odnosu u trgovačkom društvu/ustanovi/obrtu ili je bio u radnom odnosu (bilo u tuzemstvu ili u inozemstvu), mora dostaviti popunjenu „Potvrdu o stručnoj praksi“, te popunjeno „Izvješće o obavljenoj stručnoj praksi“. Obrazac „Potvrde o stručnoj praksi“ sastavni je dio ovog Pravilnika i nalazi se u prilogu istog (Prilog 2).
Obrazac „Izvješće o obavljenoj stručnoj praksi“ sastavni je dio ovog Pravilnika i nalazi se u
prilogu istog (Prilog 3).

Članak 6.

Voditelj stručne prakse uvidom u djelatnost pravne osobe ili obrta u kojoj student koji nije u radnom odnosu želi obavljati stručnu praksu utvrđuje da li djelatnost odgovara studijskom programu koji student pohađa.
Voditelj stručne prakse ovjerava „Prijavnicu za obavljanje stručne prakse“ po utvrđenju kako djelatnost pravne osobe ili obrta odgovara studijskom programu koji student koji nije u radnom odnosu pohađa.
Studentu koji nije u radnom odnosu predaje se ovjerena „Prijavnica za obavljanje stručne prakse“ bjanko „Potvrdu o stručnoj praksi“, bjanko „Anketni upitnik“, te bjanko „Izvješće o obavljenoj stručnoj praksi“.
Studenti koji su u radnom odnosu u trgovačkom društvu/ustanovi/obrtu ili su bili u radnom odnosu (bilo u tuzemstvu ili u inozemstvu), predaje se bjanko „Potvrdu o stručnoj praksi“, te bjanko „Izvješće o obavljenoj stručnoj praksi“.
Obrazac „Anketnog upitnika“ sastavni je dio ovog Pravilnika i nalazi se u prilogu istog (Prilog 4).

Članak 7.

Aktivnosti i odgovornosti studenta i VSS-a detaljno su razrađene u „Radnim uputama za obavljanje stručne prakse“. Obrazac „Radnim uputama za obavljanje stručne prakse“ sastavni je dio ovog Pravilnika i
nalazi se u prilogu istog (Prilog 5).

Članak 8.

Voditelj stručne prakse za studente koji nisu u radnom odnosu na temelju „Potvrde o obavljenoj stručnoj praksi, Anketnog upitnika, te Izvješća o stručnoj praksi“, u sustav upisuje “Obavljena” i stečene ECTS bodove koju ovjerava svojim potpisom ili „Nije obavljena“. Voditelj stručne prakse za studente koji su u radnom odnosu u trgovačkom društvu/ustanovi/obrtu ili su bili u radnom odnosu na temelju „Potvrde o obavljenoj stručnoj praksi, te Izvješća o stručnoj praksi“, u indeks upisuje “Obavljena” i stečene ECTS bodove koju ovjerava svojim potpisom ili „Nije obavljena“. Student koji je nije obavio stručnu praksu, ponovno obavlja stručnu praksu.

PRAVILA PONAŠANJA STUDENATA

Članak 9.

Tijekom obavljanja stručne prakse student je dužan pridržavati se službenog radnog vremena i svih pravila i propisa koji vrijede za zaposlenike trgovačkog društva/ustanove/obrta. U slučaju nepoštivanja ili kršenja pravila ponašanja od strane studenta, trgovačko društvo/ustanova/obrt udaljit će studenta, te mu uskratiti ovjeru potrebne dokumentacije iz Ovog pravilnika i o svemu izvijestiti VSS.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

VSS ne snosi nikakve troškove vezane za stručnu praksu, ne preuzima nikakve obveze ili odgovornost prema trećim osobama vezane uz stručnu praksu studenta. Student koji pri obavljanju stručne prakse počini štetu, dužan ju je nadoknaditi.

Članak 11.

Dokumentacija vezana uz obavljanje stručne prakse pohranjuje se u dosje studenta.

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

Dekan

dr. sc. Luka Leško, DBA

Newsletter

Ostanite u kontaktu s VSS-om kako biste primali naše obrazovne ponude i promocije.

Slanjem pristajete na primanje e-pošte od VSS-a.